UMOWA MOŻE ZASTĄPIĆ FAKTURĘ

 

 

 

2022-09-25
UMOWA MOŻE ZASTĄPIĆ FAKTURĘ
UMOWA MOŻE ZASTĄPIĆ FAKTURĘ
Kategoria:   

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-235/21, Raiffeisen Leasing, dotyczącej możliwości uznania umowy za fakturę w rozumieniu artykułu 203 Dyrektywy 2006/112.

W wyroku przywołano artykuły 218 i 219 Dyrektywy 2006/112, określające pojęcie faktury. Zgodnie z powyższymi przepisami, państwa członkowskie uznają za faktury dokumenty lub noty w formie papierowej lub formie elektronicznej, które spełniają warunki określone w tej dyrektywie. Ponadto każdy dokument lub notę, która zmienia fakturę pierwotną i odnosi się do niej w sposób wyraźny i jednoznaczny, uznaje się za fakturę.

TSUE argumentował również, że celem informacji wskazanych w artykule 226 Dyrektywy 2006/112, które obligatoryjnie muszą być zawarte na fakturze, jest umożliwienie organom podatkowym monitorowania zapłaty VAT oraz ustalenia, czy istnieje prawo do odliczenia. Zatem kierując się podstawową zasadą neutralności, prawo do odliczenia podatku VAT powinno być przyznane w przypadku spełnienia przesłanek materialnych, nawet w przypadku, gdy podatnicy nie spełnili niektórych wymogów formalnych. Jednocześnie celem artykułu 203 dyrektywy 2006/112 jest wyeliminowanie ryzyka uszczuplenia wpływów podatkowych, którego można uniknąć, jeśli organ podatkowy posiada informacje niezbędne do zbadania, czy materialne przesłanki prawa od odliczenia zostały spełnione, bez względu na to, czy podatek VAT wskazano w dokumencie zatytułowanym „Faktura”, czy też w innym dokumencie, jak na przykład w umowie zawartej przez strony.

Reasumując swoje rozważania, TSUE stwierdził, że aby dokument mógł zostać uznany za fakturę w rozumieniu artykułu 203 Dyrektywy 2006/112, powinien spełniać dwa warunki:
trzeba w nim wykazać VAT
oraz
musi zawierać takie z informacji wymienionych w sekcji 4 w rozdziale 3 objętych tytułem XI dyrektywy („Dane umieszczane na fakturach”), które są niezbędne dla organu podatkowego do ustalenia, czy przesłanki materialne prawa do odliczenia podatku VAT zostały spełnione.

Jednocześnie TSUE wyraził opinię, że dla uznania umowy za fakturę nie ma znaczenia wola stron umowy odnośnie tego, by stała się ona fakturą.