KSIĘGI HANDLOWE (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ)

          KSIĘGI HANDLOWE - PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

 • tworzenie dokumentu polityki rachunkowości, 
 • otwieranie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności,    
 • tworzenie zakładowego planu kont,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych zgodnie z zasadami rachunkowości,
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • przygotowywanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
 • sporządzanie i przesyłanie do urzędów skarbowych plików JPK_V7M 
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS oraz NBP,
 • przygotowanie dokumentów do KRS,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • uzgadnianie sald zobowiązań i należności,
 • sporządzanie rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu CIT-8,
 • sporządzanie raportów dla Zarządu, Rady Nadzorczej, właścicieli, jednostek powiązanych,
 • terminowe dostarczanie dokumentów do organów skarbowych,
 • pełna odpowiedzialność za wykonywane czynności.