KADRY I PŁACE

           KADRY I PŁACE

 • sporządzanie niezbędnych dokumentów do zatrudnienia pracowników,
 • sporządzanie umów cywilno-prawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło),
 • sporządzanie i bieżące prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • archiwizowanie dokumentów pracowniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
 • sporządzanie rachunków do umów cywilno-prawnych,
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych pracowników do ZUS,
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4R, PIT-8AR,
 • wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji rozliczeniowych,
 • sporządzanie deklaracji PFRON,
 • terminowe przekazywanie dokumentów do ZUS,
 • sporządzanie rocznej informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach PIT-11,
 • sporządzanie rocznej informacji o uzyskanych dochodach przez pracowników  zagranicznych IFT-1R,
 • sporządzanie rocznej deklaracji ZUS IWA,
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu kadrowo-płacowego do GUS,
 • nadzór nad dokumentacją kadrową,
 • pełna odpowiedzialność za wykonywane czynności.